Turvallistaminen ja turvallisuustekniikka

Turvallisuutta edistetään työpaikoilla sekä teollisuudessa niin tekniikan kuin erilaisten havainnointi-, seuranta- ja analyysipalveluiden avulla, jotka auttavat tunnistamaan vaaranpaikat. Tunnistetut vaaranpaikat on helpompi minimoida ja välttää läheltä piti -tilanteet jatkossa. Myös turvalaitteiden kehitys on ollut suurta. Järjestelmät eivät välttämättä enää katkaise koko tuotantoa, vaan ohjaavat operaattoria turvallisempaan työtapaan. 

Suunnittelemme ja toimitamme asiakkaillemme toimitilakiinteistöihin ja koteihin turvallisuusjärjestelmiä. Tilojen suojaaminen asianmukaisella turvajärjestelmällä kannattaa. Toteutamme turvajärjestelmien suunnittelun, asennukset ja kunnossapidon asiakkaillemme myös pientaloihin.

Katso palvelun yhteyshenkilöt

Turvallisempi työympäristö riskit tunnistamalla 

Turvallinen työympäristö on kaikkien etu. Tilastojen mukaan joka kymmenes läheltä piti -tilanne johtaa onnettomuuteen. Siksi tarkastuksiin, seurantaan ja koneturvallisuuteen kannattaa panostaa. 

Turvallisuutta edistetään myös säännöllisillä havainnointikierroksilla. Havainnoidessa huomataan riskit ja voidaan eliminoida ne. Kun havainnointikierrokset ja turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet ovat vakiintuneita käytäntöjä, henkilöstö motivoituu ylläpitämään parempaa turvallisuutta ja parantamaan sitä edelleen. 

Kierroksilla ja läheltä piti -seurannassa vaaran aiheuttajat kartoitetaan. Näitä ovat mm. koneet, telineet, kulkutiet, siisteys, melu, kemikaalit, suojaimet ja riskinotto. Sen jälkeen tehdään parannusehdotukset, joilla vaarat pyritään minimoimaan.  

Tarjoamme seuraavia turvallisuuteen liittyviä palveluja:

 • Turvallisuustarkastuspalvelu: Teemme havainnointikierrokset ja raportoimme niiden tulokset 
 • Läheltä piti -tapahtumien seuranta: Kuukausittainen seuranta ja parannusehdotukset  
 • Koneturvallisuus ja riskianalyysit 

Turvallisuustekniikka kotisi ja toimitilojesi suojaksi

Saatko tiedon, jos kotiisi tai toimitiloihisi yritetään päästä luvatta, tai jos palovaroitin hälyttää? Haluatko myös nähdä mitä
kohteessa tapahtuu?

Toimitamme kaikki tiedonsiirtoon ja turvallisuuteen liittyvät järjestelmät suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon – joko yksittäisinä ratkaisuina tai kokonaistoimituksina avaimet käteen -periaatteella. 

Turvallisuusteknisiin ratkaisuihimme kuuluvat mm.

 • Turva- ja merkkivalaistukset 
 • Rikosilmoitinjärjestelmät  
 • Videovalvontajärjestelmät 
 • Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmät 
 • Automaattiset paloilmoitinjärjestelmät 
 • Savunpoistojärjestelmät 
 • Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmät 
 • Antenniasennukset

Varaudu hätätilanteisiin valaistuksella

Turva- ja merkkivalaistus auttaa henkilöitä poistumaan rakennuksesta hätätilanteessa turvaten poistumisreittien paikantamisen. Turvavalaistus toimii normaalin valaistusjärjestelmän häiriintyessä ja mahdollistaa esimerkiksi vaaraa aiheuttavan prosessin turvallisen lopettamisen. 

Suunnittelemme, asennamme ja ylläpidämme sisäasianministeriön asetusten mukaisia turvavalaistusratkaisuja tuotemerkistä riippumatta. Toteutamme yksittäisten ratkaisujen lisäksi myös kustannustehokkaita integroituja kokonaisuuksia. 

Rikosilmoitinjärjestelmä valvoo puolestasi

Rikosilmoitinjärjestelmä valvoo kotisi tai toimitilasi turvallisuutta ilmoittaen esimerkiksi luvattomat tunkeutumiset. Järjestelmää voidaan hyödyntää myös muiden kiinteistölle tai henkilöstölle vaaraa aiheuttavien tapahtumien ilmoittamisessa, esimerkiksi vesivuodot, tulipalot, auki jäänyt ovi tai muu vastaava tilanne. 

Rikosilmoitinkeskus lähettää tapahtumasta ilmoituksen sovitulla tavalla vartiointiliikkeeseen tai viestin matkapuhelimeen. Laitteistoja ohjataan ja valvotaan monipuolisilla matkapuhelimien sovelluksilla.

Yhdistämällä järjestelmään kameravalvonta ja kulunvalvonta saadaan ongelmatilanteista tallennettua kattavat tiedot, joita voidaan käyttää esimerkiksi rikosten selvittämiseen. 

LSK Electrics on Finanssialan keskusliiton hyväksymä rikosilmoitinjärjestelmien toimittaja ja poliisihallituksen hyväksymä turvasuojauspalveluiden toimittaja.

Videovalvonnasta on apua myös omaisuuden suojaamisessa

Video- ja kameravalvontajärjestelmiä voidaan käyttää kodeissa ja toimitiloissa turvallisuussyistä sekä omaisuuden suojaamiseksi. Teollisuuden puolella järjestelmä laajenee prosessitoiminnan valvontaan. 

Nykyaikainen kulunvalvontajärjestelmä helpottaa kiinteistöjen pääsyvalvontaa

Olisiko helpompaa, jos henkilökunnallasi olisi käytössä henkilökohtaiset tunnisteet, joiden avulla pääsyä kiinteistön eri osiin voidaan ohjata? Kadonnut tunniste on helppo tehdä toimimattomaksi ja ottaa uusi tilalle: ei enää lukkojen vaihtoa ja siitä aiheutuvia ylimääräisiä kuluja. 

Kulunvalvontajärjestelmillä ohjataan ja rajoitetaan kiinteistössä liikkumista henkilökohtaisten kulkuoikeuksien perusteella. Ilta- ja yöaikaan rajoituksia voi olla enemmän kuin toimistoaikaan. 

Henkilömuutosten ollessa ajankohtaisia kulunvalvontajärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja varmoja. 

Työajanseurantajärjestelmillä tallennetaan työaikatapahtumia sekä tehdään leimausten perusteella työajan laskentaa ja raportointia. Järjestelmissä huomioidaan tarvittaessa vuorotyö, ylityöt ja liukuvat työajat. 

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä on yksi kiinteistön tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä

Paloilmoitin hälyttää automaattisesti alkavasta palosta ja osaa ilmoittaa toimintavalmiutta vaarantavista vioista.  

Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä on yksi kiinteistön tärkeimmistä turvallisuusjärjestelmistä: siksi sen toimittamiseen vaaditaan pätevyys. TUKES myöntää vastuuhenkilöille pätevyystodistuksen, joka on merkki vaaditusta erityisosaamisesta. 

Tiesithän, että paloilmoitinjärjestelmä tulee lain mukaan huoltaa vuosittain ja yhteydet hätäkeskukseen on testattava kerran kuukaudessa? 

Suunnittelemme ja toimitamme paloturvallisuusratkaisut vastuullisesti ja luotettavasti. Teemme myös huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat sekä suoritamme huollot. 

LSK Electrics Oy on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, TUKES, hyväksymä paloilmoitinliike. Pelastustoimen laitteiden turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä laitteiden oikea asennus, huolto ja tarkastus on säädetty laissa: Laki pelastustoimen laitteista 2007/10. 

Paloturvallisuudessa savunpoisto on tärkeä osa – älä jätä sitä huomioimatta

Savu ja sen myrkylliset yhdisteet aiheuttavat tulipaloissa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Toimiva ja hyvin hallittu savunpoistojärjestelmä turvaa ihmisten poistumisen palotilanteessa ja helpottaa palokunnan toimintaa. 

Rakennusten paloturvallisuudesta on säädetty rakentamismääräyskokoelmassa. Määräys velvoittaa suunnittelemaan ja rakentamaan rakennukseen ja sen eri tiloihin soveltuvan riittävän mahdollisuuden savunpoistoon. 

Kuten muissakin turvajärjestelmissä, myös savunpoistolaitteiston toimintakunto tulee testata säännöllisesti. 

Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmät täydentävät turvallisuutta

Äänentoistojärjestelmä on äänievakuointina muuta turvajärjestelmää täydentävä järjestelmä. Äänentoistojärjestelmällä parannetaan asiakkaiden viihtyvyyttä ja turvataan esimerkiksi keskustelut terveydenhuollon hoitohuoneissa. 

LSK suunnittelee, asentaa ja ylläpitää äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmiä mm. oppilaitoksiin, kirkkoihin, kauppakeskuksiin sekä teollisuuden kiinteistöihin.  

Tiedonsiirtomäärät kasvavat – kaapelointiin ja antenniverkkoon kannattaa kiinnittää huomiota

Onko tiloissasi ajanmukaiset tiedonsiirtokaapeloinnit ja antenniverkko? Onko oman kotisi antennijärjestelmä ajan tasalla? 

Nykyisin tiedonsiirrolla on eri merkitys kuin muutama vuosikymmen sitten, joten peruskaapelointi kannattaa tehdä kunnolla ja tarvittaessa kunnostaa. Yleiskaapelointi on peruskaapelointi, jonka avulla kiinteistön tietoliikennejärjestelmät ja -palvelut toteutetaan. Yleiskaapeloinnin käyttötarkoituksia ovat datasiirto, puheensiirto ja erilaiset turvallisuusjärjestelmien tiedonsiirtotarpeet. Me toimitamme yleiskaapelointiratkaisut, jotka ovat aina uusimpien standardien mukaisia. 

Pitkän kokemuksen ja henkilöstön jatkuvan koulutuksen ansiosta olemme myös toimialueemme johtava yhteisantennijärjestelmien toimittaja. Nykyaikaiset, standardinmukaiset yhteisantennijärjestelmät mahdollistavat uusien palveluiden tuomisen jokaiseen asuntoon ja toimistoihin. Suoritamme myös kotitalouksien antennijärjestelmien ja antennien kunnostukset ja uusimiset pitkällä kokemuksella. Omakotitalon antenniverkkokin kannattaa tehdä kunnolla ja ajan myötä ajantasaistaa! 

LSK on Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry:n jäsen. 

Kerromme mieluusti lisää

Meiltä saat kattavasti asiantuntijan avuksesi. Kerro miten voimme auttaa. Tavoitat meidät helposti lähettämällä yhteydenottopyynnön. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijaamme.

Katso kaikki yhteystiedot

Katso palvelun yhteyshenkilöt