Eettiset ohjeet ja Whistleblowing – ilmoituskanava

 

Whistleblowing – ilmoituskanava

Me LSK:laiset olemme ylpeitä toiminnastamme, haluamme olla vastuullinen tulevaisuuden tekijä, tuotamme fiksumpia ratkaisuja yhdessä onnistuen henkilöstömme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Haluamme toimia vastuullisesti ja eettisesti. Meillä on käytössä kaikille avoin, yhdenvertainen Whistleblowing kanava, jonka kautta voit anonyymisti ilmoittaa, mikäli havaitset tai tietoosi on tullut epäeettistä, laitonta tai muutoin vastuutonta toimintaa yhtiöihimme liittyen. Ilmoituskanava kattaa kaikki LSK:n konserniin kuuluvat yhtiöt sekä mahdollisten kumppaniemme toiminnan yhteistyössämme.

Meillä LSK:lla on myös käytössä eettiset toimintaohjeet, jotka pohjautuvat arvoihimme. Tämä ohjeisto määrittelee periaatteet ja tavat kaikkeen toimintaamme. Velvollisuus noudattaa eettisiä ohjeita koskee koko LSK:ta riippumatta siitä, missä asemassa tai tehtävässä toimimme yrityksemme edustajana.

Käsittelemme mahdollisiin väärinkäytöksiin liittyvät ilmoitukset huolellisesti ja puolueettomasti. Mikäli haluat tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi, niin käsittelemme myös silloin tietojasi luottamuksellisesti. LSK:lainen voi myös ottaa yhteyttä oman yksikön esihenkilöön mikäli epäilee tai havaitsee eettisten ohjeidemme vastaista toimintaa.

Ilmoitusta tehdessäsi saat salasanan, jonka avulla voit seurata ilmoituksen käsittelyn tilaa ja kommunikoida anonyymisti seurantasivun kautta.


Eettiset ohjeet

Lakien ja säädösten noudattaminen

Me LSK:lla sitoudumme noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä sekä eettisiä ohjeita soveltuvin osin. Toimimme avoimesti ja ammattimaisesti, ja pidämme tiukasti kiinni riippumattomuudestamme. Noudatettaviin säännöksiin kuuluvat mm. lait ja määräykset, joiden tarkoituksena on edistää tasapuolista ja tervettä kilpailua, huolehtia tietojen ja yksityisyyden suojasta, torjua lahjontaa ja korruptiota sekä säännellä tuoteturvallisuutta ja työehtoja.


Me LSK:lla kunnioitamme ihmisoikeuksia, jotka on määritelty esimerkiksi YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. 

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

Me LSK:lla vältämme kaikkia ristiriitoja omien henkilökohtaisten etujen ja LSK:n etujen välillä. Tämä koskee esimerkiksi henkilökohtaisten lahjojen antamista tai vastaanottamista tai LSK:n sidosryhmien* vieraanvaraisuutta, lukuun ottamatta kohtuullisia lahjoja tai vieraanvaraisuuden osoituksia, jotka kuuluvat LSK:n normaaliin liiketoimintaan ja jotka ovat voimassaolevan lainsäädännön, viranomaismääräysten ja vakiintuneen käytännön mukaan hyväksyttäviä. 

Me LSK:lla pidättäydymme kaikesta LSK:n kanssa kilpailevasta toiminnasta, joka voisi olla ristiriidassa LSK:n etujen kanssa hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. 

Me LSK:lla emme suvaitse minkäänlaisia korruption tai lahjonnan muotoja ja kieltäydymme osallistumisesta rahanpesuun.

*Käsitteellä ”sidosryhmä” tarkoitetaan työntekijöitä, asiakkaita, tavaran- tai palveluntoimittajia, valtiollisia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä ja muita osapuolia tai yhteistyökumppaneita, jotka vaikuttavat LSK:hon tai joihin LSK vaikuttaa.


LSK:n luottamuksellinen tieto

LSK:n liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tiedot ovat yhtiön arvokasta aineetonta omaisuutta, jonka vuoksi niitä on käytettävä ja suojeltava erittäin huolellisesti. 

Työntekijät, jotka saavat työsuhteessa toimiessaan tietoonsa tai haltuunsa LSK:n liikesalaisuuksia tai muuta luottamuksellista tietoa, ovat velvollisia pitämään tiedot luottamuksellisina eivätkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille (mukaan lukien ystävät ja perheenjäsenet) muista kuin LSK:n liiketoimintaan liittyvistä syistä.


Ympäristö

LSK tuottaa älykkäitä, energiatehokkaita ratkaisuja sekä uutta teknologiaa asiakkaidemme nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Näin voimme yhdessä vaikuttaa merkittävästi niin ihmisten arkeen kuin ympäristöön. ​

Valitsemalla uusiutuvan energian ratkaisuja sekä älykästä energianhallintaa asumiseen, rakentamiseen ja teollisuuteen, voidaan merkittävästi vaikuttaa päästöjen vähentämiseen.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan materiaalihukkaa ja huolehdimme vastuullemme kuuluvien jätteiden tai ylimääräisten materiaalien asianmukaisesta jatkokäsittelystä.


Työntekijät ja tietosuoja

LSK on vastuullinen työnantaja ja tukee työntekijöidensä yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Me emme salli minkäänlaista syrjintää rodun, kansallisuuden, iän, uskonnon, vamman, sukupuolen, seksuaalisen suuntautuneisuuden, ammattijärjestöön kuulumisen tai poliittisen toiminnan perusteella. Emme hyväksy lapsi- tai pakkotyövoiman käyttöä ja pyrimme käytössä olevin keinoin varmistamaan ettemme suoraan emmekä välillisesti tee sopimuksia lapsi- tai pakkotyövoimaa käyttävien toimittajien kanssa. 

LSK pyrkii takaamaan kaikille työntekijöilleen turvallisen ja terveellisen työpaikan.

Kunnioitamme yksityisyyttä käsittelemällä henkilötietoja asiaankuuluvien lakien ja tietosuojasäännösten mukaisesti.


Asiakkaat ja toimittajat, oikeudenmukainen kilpailu

LSK toimittaa teollisuuteen ja kiinteistöihin fiksumpaa teknologiaa palveluna, joka auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa. LSK:n tavoitteita ovat molemminpuolinen tyytyväisyys ja hyvässä uskossa toimiminen kaikissa sopimuksissa, tuotteiden ja palvelujen korkea laatu, kohtuullinen hinnoittelu sekä erinomaiset myynnin jälkeiset palvelut. 

Pyrimme oikeudenmukaiseen kilpailuun ja vapaisiin markkinoihin, joten kieltäydymme keskustelemasta ja sopimasta kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai muista vastaavista asioista. 

LSK suhtautuu kaikkiin sidosryhmiinsä samalla tavoin kuin asiakkaisiinsa. LSK edellyttää, että sen toimittajat noudattavat niitä eettisiä, sosiaalisia, ympäristöllisiä ja laadullisia normeja, jotka on mainittu tässä toimintaohjeessa. 


Täytäntöönpano

Kaikki epäillyt LSK:n toimintaohjeita koskevat rikkomukset on raportoitava esimiehelle, henkilöstöjohtajalle tai toimitusjohtajalle. Johto käsittelee esiin tulevat seikat asianmukaisesti. Kaikki epäillyt rikkomukset tutkitaan ja ratkaistaan täysin luottamuksellisesti. Epäselvissä tapauksissa työntekijöitä kehotetaan kääntymään esimiehensä puoleen. Näiden toimintaohjeiden vastaiset toimet on korjattava viipymättä, ja niihin sovellettavat kurinpitotoimet voivat johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen. LSK varmistaa, ettei työntekijälle aiheudu kielteisiä työhön liittyviä seurauksia ilmoituksista, jotka koskevat näiden toimintaohjeiden rikkomista.

Haluamme toimia vastuullisesti ja eettisesti. Meillä on käytössä verkkosivuillamme kaikille avoin, yhdenvertainen Whistleblowing kanava, jonka kautta voit anonyymisti ilmoittaa, mikäli havaitset tai tietoosi on tullut epäeettistä, laitonta tai muutoin vastuutonta toimintaa yhtiöihimme liittyen. Ilmoituskanava kattaa kaikki LSK:n konserniin kuuluvat yhtiöt sekä mahdollisten kumppaniemme toiminnan yhteistyössämme.